Một số lệnh trên Linux

Ghi chú để dùng cá nhân 😀

CentOS 7

Thêm Quyền Root và Tăng Thời Gian Kết Nối SSH

sudo passwd root

(Điền mật khẩu và enter) – làm 2 lần để đổi password cho root

Tiếp theo gõ

sudo yum install nano -y
sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Thêm vào 3 dòng

PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
ClientAliveInterval 7200

Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X để save và exit.

Gõ tiếp lệnh sau để khởi động lại ssh:

sudo service sshd restart

Cài htop, zip, unzip, screen

yum install htop -y
yum install zip -y
yum install unzip -y
yum install screen -y

Thêm ip vào mạng

ip address add xxx.xxx.xxx dev ens3

ip address add 192.9.159.220 dev ens3

Ubuntu

Thêm Quyền Root và Tăng Thời Gian Kết Nối SSH

sudo passwd root

(Điền mật khẩu và enter) – làm 2 lần để đổi password cho root

Tiếp theo gõ

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Thêm vào 3 dòng

PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
ClientAliveInterval 7200

Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X để save và exit.

Gõ tiếp lệnh sau để khởi động lại ssh:

sudo service sshd restart

Cài htop, zip, unzip, screen

sudo apt install zip -y
sudo apt install unzip -y
sudo apt install htop -y
sudo apt install screen -y

Chỉnh về múi giờ Việt Nam

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Ubuntu 20.04 LTS full sources list

Nếu dùng Ubuntu 20.04 mà khi update chậm thì đổi lại sources.list

mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.save
nano /etc/apt/sources.list

Thêm vào bên dưới

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner

Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X để save và exit.

Tắt Firewall

sudo apt remove iptables-persistent -y && sudo ufw disable && sudo iptables -F

Tạo swap 4GB RAM

sudo fallocate -l 4G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile && sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile && echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
cat <<EOF > /etc/sysctl.d/99-xs-swappiness.conf
vm.swappiness=10
EOF

Có thể chạy trên nhiều hệ điều hành

Thay đổi DNS server sang Google, Cloudflare

echo -e "nameserver 8.8.8.8\nnameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf

#IPv6
echo -e "nameserver 2001:4860:4860:0:0:0:0:8888\nnameserver 2001:4860:4860:0:0:0:0:8844" > /etc/resolv.conf

Enable TCP BBR congestion control

cat <<EOF > /etc/sysctl.conf
# TCP BBR congestion control
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv4.tcp_rmem = 8192 262144 536870912
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 536870912
net.ipv4.tcp_adv_win_scale = -2
net.ipv4.tcp_collapse_max_bytes = 6291456
net.ipv4.tcp_notsent_lowat = 131072
EOF

Chạy lệnh bên dưới để active, hoặc có thể reboot lại VPS để thay đổi có hiệu lực

sysctl --system

Hoặc dùng bản của MoeClub.org

sudo wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/MoeClub/Note/master/BBR.sh -O BBR.sh && sudo chmod +x BBR.sh && sudo ./BBR.sh

Disable IPv6

# Disable IPv6
echo '# Disable IPv6' >> /etc/sysctl.conf
echo 'net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1' >> /etc/sysctl.conf
echo 'net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1' >> /etc/sysctl.conf
echo 'net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1' >> /etc/sysctl.conf

sysctl --system

# Cron reload sysctl
crontab -l > reload_sysctl
echo "@reboot sysctl --system >> ./out 2>&1 <&- &" >> reload_sysctl
crontab reload_sysctl

Cài đặt WARP

wget -N https://gitlab.com/fscarmen/warp/-/raw/main/menu.sh && bash menu.sh

Cài đặt docker

curl -sSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $(whoami)
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
apt install docker-compose -y

Xóa toàn bộ các docker

docker stop $(docker ps -aq)
docker rm $(docker ps -aq)
docker rmi $(docker images -q)
docker volume prune
docker network prune

Xóa các docker không sử dụng

docker system prune -a

Kiểm tra speedtest

wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash

Kiểm tra UnixBench

wget --no-check-certificate https://github.com/teddysun/across/raw/master/unixbench.sh
chmod +x unixbench.sh
./unixbench.sh

Kiểm tra YABS

Chỉ kiểm tra Geekbench và disk

curl -sL yabs.sh | bash -s -- -i

Chỉ chạy Geekbench 6

curl -sL yabs.sh | bash -s -- -i -f -d -6

Cài đặt WireGuard

wget https://git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh

Cài đặt Rclone

sudo -v ; curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

Cài đặt WP-CLI

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
php wp-cli.phar --info
chmod +x wp-cli.phar
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Nâng cấp, hạ cấp phiên bản WordPress

wp core update --version=6.2.3 --force --allow-root

Kiểm tra WordPress có bị sửa không

wp core verify-checksums --allow-root

Kiểm tra dung lượng database

wp db size --allow-root

Cập nhập WordPress Admin Email

wp option update admin_email [email protected] --allow-root

Cập nhập password WordPress

wp user reset-password admin --skip-email --porcelain

Thay admin bằng user bạn muốn reset password

Kiểm tra autoload-options-size

cd /var/www/bibica.net/htdocs
wp package install wp-cli/doctor-command --allow-root
wp doctor check autoload-options-size --allow-root

Kiểm tra query chậm (hoặc có thể dùng để kiểm tra tốc độ VPS liên quan tới database)

cd /var/www/bibica.net/htdocs
wp package install runcommand/query-debug --allow-root
wp query-debug --allow-root --url="https://bibica.net/"

Các lệnh liên quan tới Docker

Kiểm tra thông tin CPU, RAM, IO …. các docker đang chạy

docker stats

Kiểm tra dung lượng ổ cứng …. các docker đang chạy

docker system df -v

Kiểm tra sự khác biệt của 2 thư mục

diff -qr thumuc01 thumuc02

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied