Một số lệnh trên Linux

Ghi chú để dùng cá nhân 😀

CentOS 7

Thêm Quyền Root và Tăng Thời Gian Kết Nối SSH

sudo passwd root

(Điền mật khẩu và enter) – làm 2 lần để đổi password cho root

Tiếp theo gõ

sudo yum install nano -y
sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Thêm vào 3 dòng

PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
ClientAliveInterval 7200

Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X để save và exit.

Gõ tiếp lệnh sau để khởi động lại ssh:

sudo service sshd restart

Cài htop, zip, unzip, screen

yum install htop -y
yum install zip -y
yum install unzip -y
yum install screen -y

Thêm ip vào mạng

ip address add xxx.xxx.xxx dev ens3

ip address add 192.9.159.220 dev ens3

Ubuntu

Thêm Quyền Root và Tăng Thời Gian Kết Nối SSH

sudo passwd root

(Điền mật khẩu và enter) – làm 2 lần để đổi password cho root

Tiếp theo gõ

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Thêm vào 3 dòng

PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
ClientAliveInterval 7200

Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X để save và exit.

Gõ tiếp lệnh sau để khởi động lại ssh:

sudo service sshd restart

Cài htop, zip, unzip, screen

sudo apt install zip -y
sudo apt install unzip -y
sudo apt install htop -y
sudo apt install screen -y

Chỉnh về múi giờ Việt Nam

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Ubuntu 20.04 LTS full sources list

Nếu dùng Ubuntu 20.04 mà khi update chậm thì đổi lại sources.list

mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.save
nano /etc/apt/sources.list

Thêm vào bên dưới 

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner

Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X để save và exit.

Tắt Firewall

sudo apt remove iptables-persistent -y && sudo ufw disable && sudo iptables -F
sudo systemctl stop firewalld
sudo systemctl disable firewalld
sudo systemctl mask --now firewalld

Có thể chạy trên nhiều hệ điều hành

Cài đặt Docker

curl -sSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $(whoami)
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

Kiểm tra speedtest

wget -qO- https://bibica.net/speedtest | bash

Kiểm tra UnixBench

wget --no-check-certificate https://github.com/teddysun/across/raw/master/unixbench.sh
chmod +x unixbench.sh
./unixbench.sh

Cài đặt WireGuard

wget https://git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh

Cài đặt WP-CLI

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
php wp-cli.phar --info
chmod +x wp-cli.phar
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Cài đặt Rclone

sudo -v ; curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

Related Posts

  1. Oracle Cloud Always Free - Đơn giản là RÁC
  2. Cài đặt lại bibica.net sử dụng Amazon Lightsail và Centmin Mod
  3. Tăng tốc toàn diện cho bibica.net năm 2022
  4. Centmin Mod LEMP Web Stack – UPDATE 2022
  5. Cài đặt lại ngoirungdui.com sử dụng Amazon Lightsail và Webinoly

Leave a Comment