UpCloud + Webinoly + Ubuntu 18.04 = tuyệt vời

Thật sự khá ngạc nhiên vì sức mạnh tuyệt đối của Ubuntu 18.04 trên Webinoly v1.4.3 và UpCloud

Chẳng là mình cũng không thích Ubuntu 18.04 lắm, đơn giản vì nó mới quá, mà mới quá thì rất nhiều thứ mình không rõ, mà không rõ thì thường mình không dùng, có điều phiên bản này lại được tác giả của EasyEngine và Webinoly khuyến cáo là nên dùng, đâm ra mình khá tò mò 😀

Hôm nay tranh thủ chủ nhật, cài thử vào thì thật sự choáng, hiệu năng của nó kinh khủng, mình không chắc 100% là vấn đề do Ubuntu 18.04 hay do Webinoly v1.4.3 hay do UpCloud mà giờ độ chịu tải của thèng bibica.net như lên một tầm cao mới ấy, tăng ít nhất 100% hiệu xuất so với trước đây

root@bibica:~# php -v
PHP 7.2.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: May  5 2018 05:00:15) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.2.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
root@bibica:~# nginx -V
nginx version: nginx/1.14.0
built with OpenSSL 1.1.0g  2 Nov 2017
TLS SNI support enabled
configure arguments: --with-cc-opt='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/nginx-6kZD6z/nginx-1.14.0=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2' --with-ld-opt='-Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,now -fPIC' --prefix=/usr/share/nginx --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --lock-path=/var/lock/nginx.lock --pid-path=/run/nginx.pid --modules-path=/usr/lib/nginx/modules --http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy --http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/scgi --http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/uwsgi --with-debug --with-pcre-jit --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_realip_module --with-http_auth_request_module --with-http_v2_module --with-http_dav_module --with-http_slice_module --with-threads --with-http_addition_module --with-http_geoip_module=dynamic --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_image_filter_module=dynamic --with-http_sub_module --with-http_xslt_module=dynamic --with-stream=dynamic --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-mail=dynamic --with-mail_ssl_module --add-dynamic-module=/build/nginx-6kZD6z/nginx-1.14.0/debian/modules/http-auth-pam --add-dynamic-module=/build/nginx-6kZD6z/nginx-1.14.0/debian/modules/http-dav-ext --add-dynamic-module=/build/nginx-6kZD6z/nginx-1.14.0/debian/modules/http-echo --add-dynamic-module=/build/nginx-6kZD6z/nginx-1.14.0/debian/modules/http-upstream-fair --add-dynamic-module=/build/nginx-6kZD6z/nginx-1.14.0/debian/modules/http-subs-filter
root@bibica:~#

Gần như tất cả setting mình đều để mặc định, kèm theo đó là bật FastCgi Cache

OK, bắt đầu với 1000 clients mỗi giây ở bài test loader.io

Tiếp theo là 2000 clients mỗi giây ở bài test loader.io

Tiếp theo là 3000 clients mỗi giây ở bài test loader.io

Tiếp theo là 4000 clients mỗi giây ở bài test loader.io

Ah, tất nhiên là tạch ngay 😀 có điều mình chưa rõ vấn đề do lỗi của bên loader.io hay gì? mà test thì nó đều hiện ra tới x2 con số client, bởi thế test 4000 clients mà nó hiện ra tới …. 8000 😀 cũng không quan trọng lắm, vấn đề là ở Ubuntu 16.04 trên Webinoly các bản cũ hơn, thường mình chỉ pass qua 1500 client mỗi giây, còn tới 2000 client là rất mệt mỏi, cũng pass đấy, nhưng tốc độ trung bình toàn ~ 10s, còn sang Ubuntu 18.04 chạy Webinoly v1.4.3 thì pass ngọt, thậm chí ở mức 3000 clients cũng chỉ có vài kết nối bị lỗi, tốc độ trung bình chỉ 5s, thật sự rất ấn tượng với hiệu năng và tốc độ của bản này, thực tế trước giờ mình cũng chỉ luôn đặt mức 1000 client mỗi giây ở các VPS 1 GB RAM thôi, không nghĩ lên Ubuntu 18.04 và Webinoly v1.4.3 nó hiệu quả tới thế:D

PS: nếu bạn nào thắc mắc cái tốc độ thì nên nhớ server test của loader.io là ở US, còn server thèng bibica.net đang dùng ở đây là Singapore nhé

Vâng, và sau bài này thì mình cũng recommend mạnh các bạn là nên dùng Ubuntu 18.04 chạy tối thiểu Webinoly v1.4.3 trên site của bạn để có tốc độ và chịu tải tốt nhất

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied