Tạo bot Telegram

Các bước bao gồm:

Tim kiếm @BotFather

2023-07-16_11-43-07

Bạn sẽ thấy nick BotFather với dấu stick xanh, click vào nick để chat với BotFather

2023-07-16_11-44-21

Click vào START để bắt đầu

2023-07-16_12-35-21

Ấn nhanh vào /newbot trên màn hình có sẵn để tạo bot

2023-07-16_11-52-26

Các bước tiếp theo thì đặt tên cho bot, đặt tên gì tùy thích, chú ý duy nhất là bot sẽ kết thúc với kí tự bot

Sau khi tạo xong chúng ta sẽ có token HTTP API

6324993401:AAE2o38g_cQZEMwyZx_JmFd-ApEpDQe6Dds

Lấy thông tin Chat ID

Click vào bot bạn vừa tạo xong

2023-07-16_11-52-26

Click vào START để bắt đầu

2023-07-16_11-55-48

Bên trong bot chat, gõ vào @RawDataBot

2023-07-16_12-24-42

Click vào nick @RawDataBot

2023-07-16_12-29-38

Bạn sẽ thấy thông tin về Chat ID, trong trường hợp của mình là 489842337

Thông tin cuối cùng chúng ta có
  • Bot Token: 6324993401:AAE2o38g_cQZEMwyZx_JmFd-ApEpDQe6Dds
  • Chat ID: 489842337

Sử dụng 2 thông tin Bot Token và Chat ID trên các ứng dụng yêu cầu thông báo tới bot Telegram

Lấy thông tin Group ID

Chat trực tiếp với nick @username_to_id_bot

2023 11 05 10 55 32

Copy trực tiếp link Group muốn lấy ID vào, sẽ tự ra ID ở đoạn chat

  • Group ID: -1001990158732

Nếu lần đầu bạn tạo thì nhìn hơi lằng nhằng, vì sẽ không nhớ @BotFather, @RawDataBot, @username_to_id_bot còn sau này tạo các bot mới, thì khá nhàn, vì bạn đã có thông tin của 3 nick này trong tài khoản 😀

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied