Tạo bot Telegram

Tim kiếm @BotFather

2023-07-16_11-43-07

Bạn sẽ thấy nick BotFather với dấu stick xanh, click vào nick để chat với BotFather

2023-07-16_11-44-21

Click vào START để bắt đầu

2023-07-16_12-35-21

Ấn nhanh vào /newbot trên màn hình có sẵn để tạo bot

2023-07-16_11-52-26

Các bước tiếp theo thì đặt tên cho bot, đặt tên gì tùy thích, chú ý duy nhất là bot sẽ kết thúc với kí tự bot

Sau khi tạo xong chúng ta sẽ có token HTTP API

6324993401:AAE2o38g_cQZEMwyZx_JmFd-ApEpDQe6Dds

Lấy thông tin Chat ID, click vào bot bạn vừa tạo xong

2023-07-16_11-52-26

Click vào START để bắt đầu

2023-07-16_11-55-48

Bên trong bot chat, gõ vào @RawDataBot

2023-07-16_12-24-42

Click vào nick @RawDataBot

2023-07-16_12-29-38

Bạn sẽ thấy thông tin về Chat ID, trong trường hợp của mình là 489842337

Thông tin cuối cùng chúng ta có
  • Bot Token: 6324993401:AAE2o38g_cQZEMwyZx_JmFd-ApEpDQe6Dds
  • Chat ID: 489842337

Sử dụng 2 thông tin Bot Token và Chat ID trên các ứng dụng yêu cầu thông báo tới bot Telegram

Nếu lần đầu bạn tạo thì nhìn hơi lằng nhằng, vì sẽ không nhớ @BotFather@RawDataBot, còn sau này tạo các bot mới, thì khá nhàn, vì bạn đã có thông tin của 2 nick này trong tài khoản 😀


Related Posts

  1. Tạo trang monitor Uptime Kuma bằng Render và Github miễn phí
  2. Bể tép v4 Blue Bolt
  3. Monitor service PHP, Mysql, Nginx
  4. Quản lý Amazon AWS Free Tier Zero Spend
  5. Sử lý vấn đề tạo ảnh thumbnails trên WordPress

2 thoughts on “Tạo bot Telegram”

Leave a Comment