Cloudflare Worker - Status Page

Cá nhân thì mình khá là thích phong cách dùng Cloudflare Workers để tạo các trang Status Page, Monitor Uptime …. vì nó dùng cơ sở hạ tầng trực tiếp từ Cloudflare, nên rất nhanh và chính xác, trên Github cũng có khá nhiều người viết các script dạng này, nhưng việc cấu hình thường khá phức tạp, nay ngồi search lại thì thấy Cloudflare Worker - Status Page đỡ phức tạp nhất, nên cài vào thử

Sản phẩm này sử dụng nền tảng Cloudflare Workers, CRON Triggers, và KV storage, cron mặc định dùng 1 phút chạy 1 lần, 1 ngày chạy khoảng 1,440 lần, so với con số miễn phí 100.000 lần mỗi ngày là vẫn đủ (mỗi cái không hiểu sao theo bài viết của tác giả thì nên set cron 2 phút chạy 1 lần mới đủ ở gói miễn phí?)

2023-07-17_12-55-15

Sau khi check lại thì hóa ra ở gói miễn phí, Cloudflare quy định chỉ cho ghi 1.000 lần mỗi ngày, nếu chạy monitor mặc định, sẽ ghi lại các giá trị từ cron để check tốc độ, 1 ngày ghi 1,440 lần, vượt quá con số miễn phí, tác giả nói set 2 phút chạy cron 1 lần là chuẩn xác rồi

2023-07-17_1-19-56

Tạm cũng chưa biết xử lý với tình huống này thế nào =)) nên thôi, cứ kệ luôn, vì nó chỉ không cho ghi, còn đọc vẫn thoải mái, vẫn monitor được 😛

 • Tạo 1 tài khoản Cloudflare miễn phí
 • Tạo 1 tài khoản Github miễn phí

Click vào button Cloudflare Deploy

2023-07-15_10-37-22

Đúng ra điền info Cloudflare, API Cloudflare Workers và Github vào thì nó sẽ tự chạy rồi, mỗi cái không rõ sao mình thử thì nó báo lỗi?

Các bước bên dưới gần như là làm tay lại bước Cloudflare Deploy

 • Tạo Secrets Token

2023-07-15_13-38-31

CF_ACCOUNT_ID
CF_API_TOKEN
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID
CLOUDFLARE_API_TOKEN
SECRET_TELEGRAM_API_TOKEN
SECRET_TELEGRAM_CHAT_ID

2023-07-15_13-39-50

Xong xuôi ta sẽ có 6 Secrets Token như hình

2023-07-15_13-45-48

 • Bật Workflows

2023-07-15_13-44-15

 • Sửa file config.yaml để tạo các trang muốn check monitor
settings:
 title: 'Uptime Monitor'
 url: 'https://uptime.bibica.net' # used for Slack messages
 logo: logo1.png # image in ./public/ folder
 daysInHistogram: 365 # number of days you want to display in histogram
 collectResponseTimes: true # collects avg response times from CRON locations

 allmonitorsOperational: 'All Systems Operational'
 notAllmonitorsOperational: 'Not All Systems Operational'
 monitorLabelOperational: 'Operational'
 monitorLabelNotOperational: 'Not Operational'
 monitorLabelNoData: 'No data'
 dayInHistogramNoData: 'No data'
 dayInHistogramOperational: 'All good'
 dayInHistogramNotOperational: ' incident(s)' # xx incident(s) recorded

monitors:
 - id: bibica-net # unique identifier
  name: BIBICA.NET
  description: 'Trang monitor cho bibica.net' # default=empty
  url: 'https://bibica.net/' # URL to fetch
  method: GET # default=GET
  expectStatus: 200 # operational status, default=200
  followRedirect: false # should fetch follow redirects, default=false
  linkable: true

 - id: static-bibica-net # unique identifier
  name: STATIC.BIBICA.NET
  description: 'Trang monitor cho static.bibica.net' # default=empty
  url: 'https://static.bibica.net/' # URL to fetch
  method: GET # default=GET
  expectStatus: 200 # operational status, default=200
  followRedirect: false # should fetch follow redirects, default=false
  linkable: true

Sau khi làm xong các bước này thì ấn vào button Cloudflare Deploy ở trên để deploy lại

Sau khi deploy thành công, thì sau này mỗi lần bạn chỉnh sửa các file kiểu config.yaml nó sẽ tự chạy workflows để đồng bộ lên Cloudflare Workers (thời gian khoảng 2-3 phút)

Tạm thì thấy có chạy 😀 sau ít phút thì nó đã cập nhập được data, server sập thì có chuyển trạng thái đầy đủ

2023-07-15_16-48-05

Đúng ra khi trang sập sẽ phải có mess tới bot của Telegram, mà thông báo qua Telegram không rõ sao không chạy 😀

Vấn đề thông báo, tạm thì cũng không quan trọng lắm, vì ý tưởng mình dùng trang này là muốn 1 trang monitor public các log lâu dài để có thể check uptime, download cho nhiều mục đích khác nhau

Log thì mình thấy họ check các log từ cron, sau đó tính tốc độ trung bình, lưu trữ trên KV storage, gói miễn phí cũng được 1GB, nên chắc lý thuyết bạn có thể lưu log bao nhiêu năm cũng vẫn đủ 😀

Tạm thì mình sẽ dùng nó để làm trang  Status (để ở cuối trang) cho thèng bibica.net 😛

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied