Xóa cache từ SlickStack (cloudflare, cache, object cache … )

CloudFlare là 1 addon nhỏ của bộ cài đặt SlickStack, tác giả tách nhỏ ra share trên github

Về cơ bản tính năng của nó sẽ khá tương đồng với plugin CloudFlare từ chính …. CloudFlare  😀 có điều nó đơn giản hơn, nhẹ hơn, chỉ có 2 tính năng chính là xóa cache và bật tắt sang chế độ Development, cá nhân thì mình cũng chỉ cần 2 tính năng này khi dùng trên WordPress

Bạn có thể cài đặt bình thường từ file zip, trong trường hợp thích tùy biến thì có thể add thêm dòng code bên dưới vào wp-config.php để có thể config thêm 1 số thứ

Nên điền luôn tài thông tin tài khoản bên trong này, để có chuyển host hay gì thông tin không mất đi, vẫn có sẵn 

/* Plugin Meta */
define('AUTOMATIC_UPDATE_PLUGINS', false); // default = false
define('DISABLE_NAG_NOTICES', true); // default = true

/* CloudFlare Functions */
define('CLOUDFLARE', true); // default = true
define('CLOUDFLARE_API_EMAIL', '@CLOUDFLAREAPIEMAIL'); // *must be unique*
define('CLOUDFLARE_API_KEY', '@CLOUDFLAREAPIKEY'); // *must be unique*
// define('CLOUDFLARE_WIDGET_ANALYTICS', true); // default = true
define('CLOUDFLARE_WIDGET_DNS', true); // default = true

CLOUDFLARE_WIDGET_DNS (dòng cuối) có thể đổi thành false cho sạch sẽ, đỡ phải thấy cái widget hiện các giá trị config domain trong admin

Hoạt động thì siêu đơn giản, nó có 1 cái button CloudFlare ở phía trên cùng, bên phải của thanh trạng thái admin, đưa chuột vào ấn xóa cache hoặc đổi sang chế độ Development chỉ với 1 click

Thi thoảng chỉnh sửa theme, plugin gì đó thì xóa cache, chuyển sang chế độ Development cho nhanh

Clear Caches là 1 addon nhỏ của bộ cài đặt SlickStack, tác giả tách nhỏ ra share trên github

Nó có thể xóa cache của WordPress, PHP Opcache, Nginx cache, Transient cache, Varnish cache, và object cache (e.g. Redis).

Rất đa năng và tiện dụng, quan trọng là nó nhẹ và đơn giản nữa

Cài đặt bình thường từ file zip, add thêm dòng code bên dưới vào wp-config.php

/* Plugin Meta */
define('AUTOMATIC_UPDATE_PLUGINS', false); // default = false
define('DISABLE_NAG_NOTICES', true); // default = true

/* Clear Caches Functions */
define('CLEAR_CACHES', true); // default = true
define('CLEAR_CACHES_NGINX', true); // default = true
define('CLEAR_CACHES_NGINX_PATH', '/var/www/cache'); // *must be unique* (SlickStack servers = /var/www/cache)
define('CLEAR_CACHES_OBJECT', true); // default = true
define('CLEAR_CACHES_OPCACHE', true); // default = true

 

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied