Google Drive Directory Index

Google Drive Directory Index

Sau khi làm xong các hướng dẫn bên dưới thì ta sẽ có 1 trang với subdomain là Về cơ bản nó là 1 hình thức kết hợp Cloudflare Workers and Google Drive để tạo ra 1 trang index trên Google Drive Bạn có thể chọn làm index 1 thư mục nào đó, … Read more