[FACEBOOK] Bỏ like, bỏ following, từ chối lời mời like page

Ban đầu cũng không có ý là viết trên thèng bibica.net, tính post youtube, rồi ghi phần code ở description là được, ai đè youtube không chấp nhận các định dạng thế, đành viết sang thèng bibica.net cho đầy đủ định dạng và màu sắc 😀

Nôm na ai dùng fb sau 5-10 năm cũng like, following …. hàng tá các trang, mà thiệt tới giờ có khi bạn còn không nhớ là tại sao luôn, ngồi unlike từng trang thì đuối lắm, google xíu thì ra các code bên dưới, mình sửa tại 1 tí cho vui mồm là chính, chứ thực ra cũng là code gốc từ đây cả 😀

1. Bỏ like (thích) các trang: 

1. Ấn vào: https://www.facebook.com/pages/?category=liked&ref=bookmarks 

2. Ấn F12 trên bàn phím, copy đoạn code bên dưới, sau đó ấn Enter

var unlike_all = ()=> {
	[].slice.call(document.querySelectorAll('[aria-label="Liked"')).filter(x=>x.innerText.indexOf('Liked') !=-1).map(x=>{x.click()});
	window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight);
	window.setTimeout(unlike_all, 3 * 1000)
};
unlike_all();

Trong trường hợp bạn dùng ngôn ngữ tiếng Việt cho Facebook thì đổi Liked thành Đã thích 😀

var unlike_all = ()=> {
	[].slice.call(document.querySelectorAll('[aria-label="Đã thích"')).filter(x=>x.innerText.indexOf('Đã thích') !=-1).map(x=>{x.click()});
	window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight);
	window.setTimeout(unlike_all, 3 * 1000)
};
unlike_all();

Ngồi chờ cho tới khi code chạy xong thôi

2. Bỏ Following (theo dõi) các trang: 

1. Ấn vào: https://www.facebook.com/pages/?category=liked&ref=bookmarks 
Thường thì bạn phải bỏ LIKE xong mới hiện ra phần Following ở đây

2. Ấn F12 trên bàn phím, copy đoạn code bên dưới, sau đó ấn Enter

var unlike_all = ()=> {
	[].slice.call(document.querySelectorAll('[aria-label="Following"')).filter(x=>x.innerText.indexOf('Following') !=-1).map(x=>{x.click()});
	window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight);
	window.setTimeout(unlike_all, 3 * 1000)
};
unlike_all();

Trong trường hợp bạn dùng ngôn ngữ tiếng Việt cho Facebook thì đổi Following thành “Đang theo dõi” 😀

var unlike_all = ()=> {
	[].slice.call(document.querySelectorAll('[aria-label="Đang theo dõi"')).filter(x=>x.innerText.indexOf('Đang theo dõi') !=-1).map(x=>{x.click()});
	window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight);
	window.setTimeout(unlike_all, 3 * 1000)
};
unlike_all();

Ngồi chờ cho tới khi code chạy xong thôi

3. Tự động từ chối các lời mời LIKE trang khác: 

1. Ấn vào: https://www.facebook.com/pages/?category=invites&ref=bookmarks

2. Ấn F12 trên bàn phím, copy đoạn code bên dưới, sau đó ấn Enter

function sleep(ms) {
 return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms));
}

async function find_confirm() {
 if ([].slice.call(document.querySelectorAll('[aria-label="Confirm"]'))) {
  [].slice
   .call(document.querySelectorAll('[aria-label="Confirm"]'))[1]
   .click();
  await sleep(1000);
 }
}

async function find_decline() {
 if ([].slice.call(document.querySelectorAll('[role="menuitem"]'))) {
  [].slice.call(document.querySelectorAll('[role="menuitem"]'))[2].click();
  await sleep(1000);
  await find_confirm();
 }
}

async function handleClick(x) {
 x.click();
 await sleep(1000);
 await find_decline();
}

async function decline_all() {
 var data = [].slice.call(document.querySelectorAll('[aria-label="More"]'));
 for (let index = 1; index < data.length; index++) {
  const row = data[index];
  await handleClick(row);
 }
}

decline_all();

Ngồi chờ cho tới khi code chạy xong thôi

[FACEBOOK] Bỏ Like, Bỏ Following, Từ Chối Lời Mời Like Page

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied