Cài đặt CyberPanel v2.3.4 và cấu hình cho bibica.net

Bữa giờ tinh chỉnh nhiều thứ trên VPS quá, làm nó hơi loạn, nên cài lại, thấy CyberPanel có bản mới nên cài vào luôn, tiện tay ghi lại các thứ để sau cài lại thì cứ copy từng dòng cho lẹ 😀

VPS UpCloud Tại Singapore

Chọn hệ điều hành Ubuntu v22.04 LTS, gói rẻ nhất $5/ 28 ngày, 1 CPU, 1GB RAM, 25GB HDD 

UpCloud Singapore Ubuntu v22.04 LTS
UpCloud Singapore Ubuntu v22.04 LTS

Tắt hết các thứ, chỉ bật dùng IPv4

Chỉnh Về Múi Giờ Việt Nam

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Cài Đặt CyberPanel v2.3.4

sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

Sử dụng OpenLiteSpeed, cài thêm WatchDog còn lại chọn NO

Cài xong, có thông tin quản trị thì save lại 😀 sau đó gõ y để reboot lại VPS

Tắt Firewall

sudo systemctl stop firewalld
sudo systemctl disable firewalld
sudo systemctl mask --now firewalld

Khởi động lại VPS bằng lệnh reboot cho chắc kèo mọi thay đổi đã có hiệu lực

reboot

MODIFY PACKAGE

CyberPanel MODIFY PACKAGE
CyberPanel MODIFY PACKAGE

Chỉnh về 0 = Unlimited

INSTALL PHP EXTENSIONS

INSTALL PHP EXTENSIONS
INSTALL PHP EXTENSIONS

Cài thêm Curl cho PHP 7.4 bị thiếu? Chưa rõ lắm lý do tại sao, chắc tác giả viết thiếu dòng code nào đó :]] bản cũ thì Curl được cài mặc định rồi

Đoạn này nó rất nhây, vì khi bạn check bằng curl -V, thì rõ ràng thấy đã cài curl 😀 mỗi cái nó …. đéo chạy, ngồi coi lại mãi mới hay hóa ra nó chưa cài trên PHP v7.4 🙁

EDIT PHP CONFIGURATIONS

Chủ yếu sửa các thông số liên quan tới sử dụng cá nhân

EDIT PHP CONFIGURATIONS
EDIT PHP CONFIGURATIONS

max_execution_time = 600

max_input_time = 600

memory_limit = 512M

upload_max_filesize = 20000M

post_max_size = 20000M

Mở không giới hạn hàm nào trong disable_functions

Sử dụng opcache với thông số như bên dưới

[opcache]
; see /etc/php.d/10-opcache.ini
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.interned_strings_buffer=16
opcache.max_accelerated_files=100000
opcache.max_wasted_percentage=10

Nhanh nhất thì chép nội dung trong PHP config vào phần Advanced

Save và restart PHP

Ở các bản trước mình có sửa 1 chút liên quan tới MySQL, có điều ở bản này mình chạy mặc định, Openlitespeed cũng dùng mặc định 😀

CREATE WEBSITE

CREATE WEBSITE
CREATE WEBSITE

Chọn phiên bản an toàn nhất là PHP 7.4

How to use Apache as Reverse Proxy

Lưu ý

Ở phiên bản v2.3.4 tác giả có beta 1 tính năng mới là  Apache as Reverse Proxy (Beta, for Ubuntu 22 and AlmaLinux 8) 

Nôm na là dùng Apache để làm proxy phía trước, theo tác giả thì nó giúp chịu tải tốt hơn, tương thích dễ dàng với nhiều plugin hơn

Mình có cài, chạy thử sơ lược thì thấy …. không hiệu quả lắm, phần vì trang bibica.net chẳng ai vào =)) phần vì dùng Cloudflare cache là end game rồi, không cần vẽ vời thêm làm gì 

Add SSL

Add SSL
Add SSL

Dùng SSL của cloudflare vẫn là đơn giản nhất

CREATE DATABASE

CREATE DATABASE
CREATE DATABASE

Xong xuôi thì vào thư mục cài đặt domain của bibica.net bằng lệnh cd

cd /home/bibica.net/public_html

Xóa tất cả các file và thư mục có sẵn:

rm -rf *

Chép 2 file archive.zip và installer.php được tạo ra bởi Duplicator Pro vào thư mục /home/bibica.net/public_html

Cài đặt như bình thường

SERVICES Restart

Restart lại OpenLiteSpeed
Restart lại OpenLiteSpeed

Restart lại OpenLiteSpeed để cập nhập các rule trong .htaccess

Fix Permissions

Fix Permissions
Fix Permissions

Vào File Manager chạy Fix Permissions để phân quyền lại cho các thư mục

Thiết Lập Một Cronjob Thực Từ Linux’s

crontab -e

Set chạy 1 phút 1 lần cho wp-cron

*/1 * * * * curl https://bibica.net/wp-cron.php?doing_wp_cron > /dev/null 2>&1

Có thể cài thêm WP-CLI và Rclone nếu có nhu cầu dùng

Đó là tất cả các bước mình setting cho VPS thèng bibica.net đang dùng 😀 Gần như chạy mặc định của bản v2.3.4 

Thông số cơ bản sau khi cài đặt xong
Thông số cơ bản sau khi cài đặt xong

Cài vào, chạy thử khoảng 4 tiếng thì thấy mọi thứ vận hành bình thường, các addon, tool, scripts chạy bình thường

Backup bằng Duplicator Pro trên thèng bibica.net, tổng dung lượng ~2.18GB mất tầm ~ 2 phút

Tạo trang tĩnh cho static.bibica.net khoảng 12 phút

Khá tương đồng với bản v2.3.2 mình từng dùng

root@bibica-net-cyberpanel:~# php -v
PHP 7.4.30 (cli) (built: Aug 10 2022 01:29:52) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.4.30, Copyright (c), by Zend Technologies
root@bibica-net-cyberpanel:~#

Phiên bản PHP 7.4.30? chưa rõ lắm sao dùng bản này nữa, vì bản cũ hơn đã dùng PHP v7.4.33 rồi

root@bibica-net-cyberpanel:~# mysql -V
mysql Ver 15.1 Distrib 10.6.12-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper

MariaDB bản này tác giả dùng khá mới so với bản cũ 😀

root@bibica-net-cyberpanel:~# /usr/local/lsws/bin/lshttpd -v
LiteSpeed/1.7.16 Open (BUILD built: Thu May 11 03:04:07 UTC 2023)
    module versions:
    lsquic 3.1.1
    modgzip 1.1
    cache 1.64
    mod_security 1.4

OpenLiteSpeed dùng như bản cũ

root@bibica-net-cyberpanel:~# curl -V
curl 7.81.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.81.0 OpenSSL/3.0.2 zlib/1.2.11 brotli/1.0.9 zstd/1.4.8 libidn2/2.3.2 libpsl/0.21.0 (+libidn2/2.3.2) libssh/0.9.6/openssl/zlib nghttp2/1.43.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.5.14
Release-Date: 2022-01-05
Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ldap ldaps mqtt pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp
Features: alt-svc AsynchDNS brotli GSS-API HSTS HTTP2 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefile libz NTLM NTLM_WB PSL SPNEGO SSL TLS-SRP UnixSockets zstd

Tạm thì mình cũng chưa thấy sự khác biệt gì ở bản v2.3.4 này, phần vì mình chạy mặc định cả 😀 các lỗi tác giả fix thì mình gần như không dùng tới nên không gặp :]]

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied