Bảo mật cho tài khoản Password Manager - Vaultwarden - Bitwarden

Two Step Login Cho Vaultwarden Bitwarden Self Hosted

Ban đầu mình chỉ tính viết về vấn đề two-step login, nhưng sau thời gian sử dụng Vaultwarden, đặc biệt thích, nên muốn nói thêm 1 chút về toàn bộ công đoạn bảo mật cho tài khoản này Các bước bao gồm Email, Master Password, Two-step login và Encryption key mà … Read more