Cloudflare Web Analytics

Cloudflare Web Analytics 5f730b4dd1d9c

Ngắn gọn thì Cloudflare Web Analytics là 1 dịch vụ tương tự Google Analytics Vấn đề là menu để thấy và đăng kí của nó trên Cloudflare lại ẩn khá kín Để thấy bạn phải đi từ Home - > Analytics & Logs -> Web Analytics Điền domain và sau … Read more