Bypass Oracle Idle Compute Instances

Trong bài viết hướng dẫn đăng kí miễn phí Oracle VM Standard A1 Flex, mình cũng đã có nói qua về vấn đề này, kiểu khi bạn đăng kí được thành công các VM của Oracle, mà đôi khi nhu cầu sử dụng lại quá ít, không đáp ứng đủ các điều kiện Oracle quy định, họ có thể sẽ xóa các VM này đi, cụ thể như sau

Trên VM.Standard.E2.1.Micro 7-day period:

CPU utilization for the 95th percentile is less than 20%

Network utilization is less than 20%

Trên VM.Standard.A1.Flex 7-day period:

CPU utilization for the 95th percentile is less than 20%

Network utilization is less than 20%

Memory utilization is less than 20%

Trên VM.Standard.E2.1.Micro thì mình không quan trọng vấn đề này, vì CPU íu xìu, chạy không đủ, lết lên lết xuống nữa là đi tăng CPU sử dụng lên 😀 có điều sau khi đăng kí thành công gói A1.Flex, các gói E2.1.Micro gần như mình chỉ dùng để cache file tĩnh, tạo WireGuard Easy và NextDNS để đi web và chặn các quảng cáo …. thực tế có thể xảy ra tình huống trong 7 ngày không dùng hết 20% CPU và Network thật 😛

Dùng để cache ảnh, file tĩnh …. sử dụng tài nguyên CPU cực ít, gần như chỉ 2-5% trên VM.Standard.E2.1.Micro

Tiện thể viết lại nên mình tổng hợp thành nhiều phần, cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, các code bên dưới mình viết theo lệnh trên Ubuntu 22.04, các hệ điều hành khác không chắc có chạy được không nữa, bạn nào thích xem code cụ thể có thể xem tại NeverIdle-Oracle

Các cấu hình bên dưới đều đã set tự chạy khi khởi động lại VPS, nên không lo mất tác dụng đâu hé

Bypass Oracle VM.Standard.E2.1.Micro

  • Sau mỗi 12h sẽ tự sử dụng 20% CPU, tự chạy speedtest 1 lần để sử dụng network
sudo wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/bibicadotnet/NeverIdle-Oracle/master/VM.Standard.E2.1.Micro.sh -O /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
chmod +x /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &
crontab -l > bypass_oracle
echo "@reboot nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &" >> bypass_oracle
crontab bypass_oracle

Bypass Oracle VM.Standard.A1.Flex

  • Sau mỗi 12h sẽ tự sử dụng 20% CPU, tự chạy speedtest để sử dụng network, và tự sử dụng 5 GB RAM (24/24)
sudo wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/bibicadotnet/NeverIdle-Oracle/master/VM.Standard.A1.Flex.sh -O /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
chmod +x /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &
crontab -l > bypass_oracle
echo "@reboot nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &" >> bypass_oracle
crontab bypass_oracle
  • Chỉ sử dụng 5 GB RAM (24/24)
sudo wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/bibicadotnet/NeverIdle-Oracle/master/VM.Standard.A1.Flex.4GB.RAM.sh -O /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
chmod +x /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &
crontab -l > bypass_oracle
echo "@reboot nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &" >> bypass_oracle
crontab bypass_oracle

Cấu hình cuối là cấu hình mình đang dùng trên thèng bibica.net 😀 do CPU và Network thì mình luôn sử dụng rồi, nên chỉ cần set dùng tối thiểu 5GB RAM là đủ

Các cấu hình trên đều đã tự chạy khi khởi động lại VPS, nên không lo mất tác dụng đâu hé

Bypass Oracle VM.Standard.A1.Flex - Sử dụng 15%-20% RAM (24/24)

wget -qO- https://github.com/MoeClub/Note/raw/master/Oracle/eat.service >/etc/systemd/system/eat.service
systemctl daemon-reload
systemctl enable eat
systemctl start eat

Đoạn code này sau 15s nó chạy 1 lần, tự tính toán bạn đã dùng đủ 15-20% RAM chưa, nếu chưa đủ nó mới bù vào cho đủ, code cũ trước đây mình set cứng là luôn dùng 4GB, không tối ưu bằng cách này, code này tác giả set chạy trên hệ thống, khi khởi động lại sẽ được tự load ra, không phải chạy thông qua cron như cách cũ

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied