Bypass Oracle Idle Compute Instances

Trong bài viết hướng dẫn đăng kí miễn phí Oracle VM Standard A1 Flex, mình cũng đã có nói qua về vấn đề này, kiểu khi bạn đăng kí được thành công các VM của Oracle, mà đôi khi nhu cầu sử dụng lại quá ít, không đáp ứng đủ các điều kiện Oracle quy định, họ có thể sẽ xóa các VM này đi, cụ thể như sau

Trên VM.Standard.E2.1.Micro 7-day period:

CPU utilization for the 95th percentile is less than 15%

Network utilization is less than 15%

Trên VM.Standard.A1.Flex 7-day period:

CPU utilization for the 95th percentile is less than 15%

Network utilization is less than 15%

Memory utilization is less than 15%

Trên VM.Standard.E2.1.Micro thì mình không quan trọng vấn đề này, vì CPU íu xìu, chạy không đủ, lết lên lết xuống nữa là đi tăng CPU sử dụng lên 😀 có điều sau khi đăng kí thành công gói A1.Flex, các gói E2.1.Micro gần như mình chỉ dùng để cache file tĩnh, tạo WireGuard Easy và NextDNS để đi web và chặn các quảng cáo …. thực tế có thể xảy ra tình huống trong 7 ngày không dùng hết 15% CPU và Network thật 😛

Dùng để cache ảnh, file tĩnh …. sử dụng tài nguyên CPU cực ít, gần như chỉ 2-5% trên VM.Standard.E2.1.Micro

Tiện thể viết lại nên mình tổng hợp thành nhiều phần, cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, các code bên dưới mình viết theo lệnh trên Ubuntu 22.04, các hệ điều hành khác không chắc có chạy được không nữa, bạn nào thích xem code cụ thể có thể xem tại NeverIdle-Oracle

Các cấu hình bên dưới đều đã set tự chạy khi khởi động lại VPS, nên không lo mất tác dụng đâu hé

Bypass Oracle VM.Standard.E2.1.Micro

Sau mỗi 12h sẽ tự sử dụng 15% CPU, tự chạy speedtest 1 lần để sử dụng network

sudo wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/bibicadotnet/NeverIdle-Oracle/master/VM.Standard.E2.1.Micro.sh -O /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
chmod +x /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &
crontab -l > bypass_oracle
echo "@reboot nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &" >> bypass_oracle
crontab bypass_oracle

Bypass Oracle VM.Standard.A1.Flex

Sau mỗi 12h sẽ tự sử dụng 15% CPU, tự chạy speedtest để sử dụng network, và tự sử dụng 4GB RAM (24/24)

sudo wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/bibicadotnet/NeverIdle-Oracle/master/VM.Standard.A1.Flex.sh -O /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
chmod +x /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &
crontab -l > bypass_oracle
echo "@reboot nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &" >> bypass_oracle
crontab bypass_oracle

Bypass Oracle VM.Standard.A1.Flex – Chỉ sử dụng 4GB RAM (24/24)

sudo wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/bibicadotnet/NeverIdle-Oracle/master/VM.Standard.A1.Flex.4GB.RAM.sh -O /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
chmod +x /usr/local/bin/bypass_oracle.sh
nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &
crontab -l > bypass_oracle
echo "@reboot nohup /usr/local/bin/bypass_oracle.sh >> ./out 2>&1 <&- &" >> bypass_oracle
crontab bypass_oracle

Cấu hình cuối là cấu hình mình đang dùng trên thèng bibica.net 😀 do CPU và Network thì mình luôn sử dụng rồi, nên chỉ cần set dùng tối thiểu 4GB RAM là đủ

Các cấu hình trên đều đã tự chạy khi khởi động lại VPS, nên không lo mất tác dụng đâu hé


Related Posts

  1. Đăng kí miễn phí Oracle VM Standard A1 Flex 4 OCPU 24 GB RAM
  2. Cài đặt Uptime Kuma trên Oracle VM.Standard.E2.1.Micro cho bibica.net
  3. Xử lý Oracle Out of capacity
  4. Oracle Cloud Always Free - Đơn giản là RÁC
  5. Benchmarks VPS Oracle US West vs Japan Central vs Singapore

2 thoughts on “Bypass Oracle Idle Compute Instances”

Leave a Comment